ردیف مدرک تحصیلی رشته تحصیلی گرایش نام موسسه معدل تاریخ شروع تاریخ خاتمه توضیحات
0

ردیف عنوان دوره نام موسسه سال برگزاری مدت دوره (ساعت) مدرک دریافتی
0

ردیف نام نرم افزار میزان آشنایی
0

ردیف زبان خارجه شنیداری گفتاری نوشتاری مکاتبه و ترجمه
0

ردیف نام شرکت موضوع فعالیت شرکت شروع خاتمه نوع استخدام آخرین سمت جمع حقوق و مزایای ماهیانه ( ریال ) علت قطع رابطه کاری
0

فایل رزومه
فایلی انتخاب نشده است...