واحد برنامه ریزی:


هماهنگی واحدهای مختلف ازجمله فروش، تولید، تأمین مواد مورد نیاز تولید، برنامه‌ریزی و صدور دستور کار و در نهایت ارسال به موقع کالا به مشتری از مأموریت‌های واحد برنامه‌ریزی تولید شرکت ارتعاشات صنعت اراک می باشد با توجه به گستردگی حوزه کاری، این واحد خطاهای احتمالی را با کمک نرم افزار کنترل پروژه به حداقل رسانیده است.

ارسال اطلاعات به روز از روند انجام پروژه به کارفرما، کنترل تولید و ثبت گزارش‌ها، وقایع تولید و دریافت اطلاعات تحلیلی از میزان تولید، موارد و دلایل توقف، ضایعات و … نیز از دیگر وظایف این بخش می باشد.