ردیف مدرک تحصیلی رشته تحصیلی گرایش نام موسسه معدل تاریخ شروع تاریخ خاتمه توضیحات
1

ردیف عنوان دوره نام موسسه سال برگزاری مدت دوره (ساعت) مدرک دریافتی
1

ردیف نام نرم افزار میزان آشنایی
1

ردیف زبان خارجه شنیداری گفتاری نوشتاری مکاتبه و ترجمه
1

ردیف نام شرکت موضوع فعالیت شرکت شروع خاتمه نوع استخدام آخرین سمت جمع حقوق و مزایای ماهیانه ( ریال ) علت قطع رابطه کاری
1